S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

V čase od 22.7.2024 do 26.7.2024 bude v našej spoločnosti prebiehať celozávodná dovolenka, a preto v týchto dňoch nebude možná expedícia tovaru. Všetky vaše dopyty a objednávky budú spracovávané po celozávodnej dovolenke.

 KATALÓG 2024

FLIP katalóg

Prelistovať si katalóg (PDF)
Prelistovať si katalóg (PDF)

  INFORMÁCIE EMAILOM

Špeciálne ponuky, novinky, na Váš
e-mail.

NOVINKY

arr3Medvede nemajú pri našich kontajneroch šancu Znepokojene sledujete správy o výskyte medveďov v okolí obcí a miest? Najmä v chladnejšom období...

KONTAKTY

MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574,
049 51, Brzotín časť Bak
tel: +421 58 73 27 483
meva.sk(a)meva.eu
IČO: 31681051
IČ DPH: SK2020500724

» REKLAMAČNÝ PORIADOK
REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, IČO: 31681051zapísaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3820V

I. Identifikácia a kontaktné informácie

1. Kontaktné údaje predávajúceho:

 • Obchodné meno: MEVA-SK s.r.o.Rožňava
 • Sídlo: Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak
 • IČO: 31681051
 • DIČ: 2020500724
 • IČ DPH: SK 2020500724
 • Zapísaná v: Obchodnom registri  Mestského súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3820V
 • Email: meva.sk@meva.eu
 • Web: www.meva.sk


2. Orgán dozoruSlovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický krajVrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dohľadu, ke@soi.sk tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

3. KUPUJÚCI

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ

 1. Spotrebiteľom  je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.a. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom neupravené týmto RP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Z. Občianskeho zákonníka, Zákona č. 108/2024 Zb. Z. o ochrane spotrebiteľa ako aj súvisiacim predpismi v znení noviel.
 2. Podnikateľom je  každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napríklad obchodná spoločnosť) (ďalej len „osoba“), ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely tohto RP sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb so spoločnosťou MEVA-SK  s.r.o. Rožňava koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohto odseku  (ďalej len „podnikateľ“). Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, alebo iné registračné číslo, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia tohto RP vzťahujúce sa na podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmto RP, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

II. Rozsah platnosti RP

1. Tento RP spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava (ďalej len „predávajúci“) upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava

 1. V prípade kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru
 2. V prípade internetového obchodu, ktorého predmetom je kúpa a predaj tovaru, na stránke www.meva.sk (ďalej len ako „internetový obchod“).

2. Tento RP  vydáva predávajúci pre účely riadnej informovanosti kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovarov a/alebo služieb (ďalej aj „veci“), dodaných kupujúcim predávajúcemu 

 1. v súlade s ustanoveniami § 615 až 626 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „Občiansky zákonník“) ak kupujúci je spotrebiteľom
 2. v súlade s ustanoveniami  § 422 až 441 Zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení (Ďalej aj Obchodný zákonník) ak kupujúci je podnikateľom

III. Zodpovednosť za vady veci a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri dodaní použitého tovaru predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním, pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí skontrolovať a pri používaní veci dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie veci v záručnom liste alebo návode na používanie, je povinný tiež užívať a ošetrovať vec v súlade s jej prirodzenou životnosťou.

3. Ak nejde o tovar a vec, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci  za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Kupujúci musí uplatniť vady u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

4. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare alebo veci vada, kupujúci má právo vadu reklamovať pre nesúlad veci s kúpnou zmluvou a to počas záručnej doby, ktorá je:

 1. 24 mesiacov ak je kupujúcim spotrebiteľ,
 2. 12 ak ide o použitú vec a kupujúcim je spotrebiteľ,
 3. 6 mesiacov ak je kupujúcim podnikateľ,ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia záručná doba.

5. Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada kupujúci. Ak to umožňuje povaha veci, postačí kupujúcemu namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

6. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zanikajú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare a veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú. 

7. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru a veci ak:

 1. kupujúci vadu tovaru spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo ktoré boli spôsobené iným nesprávnym zásahom,
 2. kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
 3. reklamácia kupujúceho odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru
 4. vady vznikli nesprávnym používaním skladovaním, ošetrovaním, údržbou alebo zásahom zákazníka alebo mechanickým poškodením,
 5. pri použitých veciach za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,
 6. sa jedná o vadu, pre ktorú bola poskytnutá zľava,
 7. vady a poškodenia spôsobené znečistením, v dôsledku zanedbania alebo nevhodnej údržby alebo ošetrovania, používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa vec bežne používa,
 8. vady boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom kupujúceho,
 9. došlo k porušeniu ochrannej plomby na veci,
 10. vady, ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci.

IV. Uplatnenie reklamácie

1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práv kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácia“).

2. Miesto uplatnenia reklamácie

a. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu:

 1. osobne v sídle predávajúceho a to počas prevádzkovej doby,
 2. elektronicky e-mailom na meva.sk@meva.eu
 3. prostredníctvom Reklamačného protokolu dostupného na webovom sídle predávajúceho
 4. v listinnej podobe poštou zaslanej na adresu sídla predávajúceho

b. reklamácia by mala byť zo strany kupujúceho podpísaná

c. pri predložení reklamácie je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje identifikačné údaje a to v záujme dostatočnej identifikácie kupujúceho. Bez dostatočnej identifikácie kupujúceho bude predávajúci považovať reklamáciu za anonymnú a nebude môcť sa ňou zaoberať.

3. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, k reklamácii predloží doklad o zakúpení. Pre spotrebiteľa platí, že predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale spotrebiteľ ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

4. Kupujúci je povinný v reklamácii jasne a zrozumiteľne definovať reklamované skutočnosti.

5. Predávajúci kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom,  vystaví doklad o prijatej reklamácii s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný. Predávajúci bezodkladne reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď, ak je to možné s ohľadom na povahu vady. V ostatných prípadoch vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci informuje kupujúceho o spôsobe a termíne vybavenia reklamácie.

6. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

7. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

8. Ak nie je reklamácie vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

9. V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať) hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo preukázateľným spôsobom, predávajúci postupuje nasledovne:

 1. Predávajúci môže vec predať. Ak ido o vec väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci
 2. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí spotrebiteľovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci.
 3. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu veci a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

10. Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, o akú vadu sa jedná.Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých bol kupujúci pri ich predaji informovaný. Pri veciach predávaných za nižšie ceny, nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

V. Práva spotrebiteľa

1. Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi zodpovedný pracovník. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú.

3. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má spotrebiteľ právo:

 1. Na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť),  alebo
 2. Právo od zmluvy odstúpiť s požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

4. Pri výmene veci za novú je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu vec pôvodne dodanú.

5. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

6. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ aj v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

7. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajú je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny na základe dohody s kupujúcim.

YTM4Zjc5